• Wpisów:133
 • Średnio co: 16 dni
 • Ostatni wpis:5 lata temu, 09:59
 • Licznik odwiedzin:8 637 / 2230 dni
Jesteś niezalogowany. Niektóre wpisy dostępne są tylko dla znajomych.
 
W wyniku niniejższych zdarzeń jakie są:

-3 tygodniowy remont w domu

-brak czytelników

-brak pomysłowości

-wypalenie się mojej zachęty na pisanie bloga


Postanawiam nie pisać już wcale.Wolę zostać małą,cichą myszką w całym tym świecie groźnym,niebezpiecznym. No bo jaki sens jest w tym że będę pisac i tak nikt tego nie przeczyta dopóki nie wymuszę lub nie poproszę.
Koniec:c
Żal mi jest roztawać się z pingerem,ale no cóż życie.Byłam od niego uzależniona,starałam się pokazać światu,udowodnić innym a przede wszystkim sobie że coś potrafię:c

Żegnajcie!Miłych wakacji:c
 

 
Naturalnym środowiskiem życia człowieka jest rodzina. W niej się rodzi, wychowuje, kształci, dorośleje, w niej "hoduje" własną przyszłość. Nie zawsze jednak środowisko to spełnia należycie swoje podstawowe funkcje wobec dzieci.
Nie dla wszystkich dom rodzinny jest miejscem pełnym ciepła, miłości i bezpieczeństwa. Wiele dzieci jest krzywdzonych przez tych, których najbardziej kochają - własnych rodziców.
Przemoc wobec dzieci jest faktem wstydliwym i bolesnym, ale przecież istnieje zarówno w rodzinach biednych, jak i zamożnych, na wsi, w małych miasteczkach i wielkich miastach. Do przemocy dochodzi, gdy dziecko jest poniżane, okrutnie karane lub zaniedbywane przez swoich rodziców, czy opiekunów i doznaje z tego powodu cierpień, a także bardzo często poważnych fizycznych uszkodzeń ciała.


Wyróżnia się cztery wymiary krzywdzenia dzieci. Są to:
· Przemoc fizyczna
· Wykorzystywanie seksualne
· Przemoc emocjonalna
· Zaniedbywanie
U dziecka względem którego dokonuje się aktu przemocy można zaobserwować objawy psychosomatyczne jak:

- bóle głowy i brzucha,
- wysypki alergiczne o nieustalonej etiologii,
- spowolnienie i zahamowanie rozwoju fizycznego,
- zaburzenie snu,
- zaburzenia łaknienia,

Przemoc wobec dzieci i ich złe traktowanie jest poważnym problemem społecznym: 60% dorosłych Polaków stosuje kary fizyczne wobec swoich dzieci do 19 roku życia; co szósty 12-latek przyznaje, że w wyniku przemocy ze strony rodziców doznał urazów takich jak siniaki, zadrapania; blisko 23% polskich studentów przyznaje, że w ich domach przynajmniej kilkakrotnie dochodziło do przemocy fizycznej, a 37% mówi o kilkakrotnym wystąpieniu sytuacji, w której doszło do przemocy psychicznej; 34% pacjentów lecznictwa odwykowego stwierdza, że w okresie intensywnego picia używało przemocy fizycznej wobec dzieci, a 50% stosowało przemoc psychiczną. Większość przypadków krzywdzenia dzieci pozostaje jednak tajemnicą rodzinną .Krzywdzenie dzieci może zaburzać ich funkcjonowanie we wszystkich dziedzinach życia. Zadaniem, jakie stoi dziś przed organizacjami i instytucjami, jest zapewnienie profesjonalnej pomocy interwencyjnej i terapeutycznej dzieciom i ich rodzinom. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia", Fundacja Dzieci Niczyje oraz instytucje i organizacje, które zawiązały koalicję na rzecz przeciwdziałania zaniedbywaniu i krzywdzeniu dzieci podjęły działania zmierzające do zorganizowania Ogólnopolskiej Kampanii pod hasłem "DZIECIŃSTWO BEZ PRZEMOCY".
Prawie jedna trzecia kobiet w pewnym okresie swojego życia staje się ofiarą przemocy w rodzinie. Dane te dotyczą zarówno przemocy fizycznej, seksualnej jak i znęcania się psychicznego
Chciałbym zwrócić uwagę na coraz bardziej powszechne zjawisko przemocy wśród młodzieży i nie tylko.
Coraz częściej mówi się w szkołach o narastaniu problemu agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży. Następuje wyraźny wzrost liczby agresywnych zachowań uczniów na terenie szkoły. Nie wiadomo, dlaczego mamy do czynienia z tak znacznym wzrostem aktów przemocy. Jeszcze kilkanaście lat temu nie notowano tylu przypadków agresji. W szkołach było o wiele bezpieczniej.
Co jest przyczyną tak nagłego wzrostu brutalizacji życia w szkole?
Dlaczego zdarzają się na terenie szkoły pobicia, kradzieże i wymuszenia?
Niepokojącym zjawiskiem jest fala przemocy, która wystąpiła w środowisku szkolnym.
O rozmiarach agresji wiemy niewiele, ponieważ uczeń z obawy przed powtórnym pobiciem, sponiewieraniem, ośmieszaniem nie zechce o tym komukolwiek powiedzieć.

Podobną postawę przejawiają niejednokrotnie i sami rodzice, nawet, jeżeli wiedzą o kłopotach swojego dziecka.
Nauczyciele też często bagatelizują informacje na temat tych zjawisk. Z jednej strony narzekają na uczniów, z drugiej zaś twierdzą, że to nieprawda, że problem ten nie dotyczy uczniów ich klasy czy szkoły.
Tymczasem przemoc miała i ma miejsce w szkole, na terenach przyległych do szkoły i na drodze dom-szkoła.
Jakie są przyczyny zaistniałych zjawisk?

Źródeł jest bardzo wiele i są one różnorodne. Duży wpływ stanowi rodzina i osłabienie jej roli wychowawczej, nieodpowiednie środowisko rówieśnicze, transformacja ustrojowa, która stwarza szereg nowych oczekiwań, możliwości, norm postępowania i zagrożeń społecznych.
Szkoła, w której dydaktyka zdominowała działalność, odsuwając funkcję wychowawczą i opiekuńczą, a także środki masowego przekazu – telewizja, ukazująca w filmach sceny okrucieństwa, agresji i zabijania.
Problematyka agresji staje się coraz częściej przedmiotem wielu badań psychologicznych. Obecnie jest zjawiskiem powszechnym, ponad kulturowym, obejmującym powoli wszystkie środowiska społeczne i grupy wiekowe. Zjawiska agresji, przemocy i nietolerancji na skutek ich popularności i ciągłości tracą na niezwykłości i stają się trwałymi komponentami życia codziennego, systemu edukacji, kultury masowej, informacji, rozrywki i sportu.

Coraz częściej nauczyciele zaczynają dostrzegać przemoc w szkołach, zwracając uwagę na następujące nieprawidłowości: przemoc fizyczną, psychiczną, niszczenie rzeczy, wymuszanie pieniędzy.
Przemoc w szkołach występuje w relacji dziecko – dziecko, dziecko – nauczyciel oraz nauczyciel – dziecko. Przyczyny tego stanu rzeczy leżą po stronie nauczycieli i po stronie dzieci.
Przyczynami przemocy ze strony nauczycieli wobec dzieci są:
-Stres zawodowy
-Agresja ze strony dzieci
-Przepracowanie
-Niewykonywanie poleceń
-Niedocenianie zawodu
-Trudności materialne
-Niepewność pracy
-Manipulowanie uczniami, przedmiotowy stosunek do ucznia.

Przyczynami przemocy ze strony dzieci wobec innych dzieci oraz dorosłych są:
-Destruktywne grupy rówieśnicze
-Alkoholizm w rodzinie
-Bezrobocie
-Trudności materialne
-Telewizja, video, kino
-Gry komputerowe
-Pisma młodzieżowe
-Narkomania
-Rozbicie rodziny
-Brak kontaktu ze szkołą
-Niewydolność wychowawcza rodziny
-Agresja w rodzinie
-Znęcanie się nad dziećmi
-Brak akceptacji
-Patologia
-Zaburzenia emocjonalne
-Wady rozwojowe
-Zemsta za zbyt niskie oceny
-Poczucie skrzywdzenia.

Agresja przedstawiana jest jako wzór zachowania, przenoszona z porachunków między grupami na każdego, kto się różni. Szacunek należy się tylko silniejszemu. Na pograniczu młodzieżowych i szkolnych źródeł agresji wśród młodzieży mieści się zjawisko “fali” w szkołach będące przejawem i przyczyną zachowań agresywnych. Uczniowie starsi na swoje ofiary wybierają młodszych i słabszych fizycznie kolegów. Grożą pobiciem, ściągają od “kotów” haracze, przestrzegając jednocześnie przed donosicielstwem. Zastraszane ofiary nie mają odwagi szukać pomocy.
“Na początku walczysz o miejsce. Nie możesz się ugiąć, bo przepadłeś. Starsi najpierw nękają słownie, używając wulgaryzmów, wyzywając od maminsynków i lalusiów. Kto zaczyna się załamywać zostaje “kozłem ofiarnym”. Jeśli poskarżysz się komuś, zostaniesz konfidentem i kapusiem. Wtedy nie pozostanie nic innego, jak zmienić szkołę, bo nie dadzą żyć”
Problem przemocy w środowisku szkolnym i rówieśniczym jest tak stary jak sama szkoła, z tą jednak różnicą, że zmieniały się – i ciągle zmieniają – jej uwarunkowania i formy. Właśnie ta zmienność, bardzo trudna do przewidzenia, uniemożliwia wprowadzenie uniwersalnych metod zapobiegania przemocy,

Przyczynami przemocy są niewątpliwie chęć dominacji między kolegam. Rozpowszechnianie przemocy poprzez media np. telewizję, Internet. Są przecież one nasycone bardzo dużą ilością filmów, w których ludzie się zabijają między sobą, strzelają do siebie. U młodego człowieka, który ma jeszcze nierozwiniętą psychikę to ma bardzo negatywny wpływ oglądanie takich rzeczy. Może on pomyśleć, że jeśli on kogoś zabije jak w grze to on później odrodzi się po jakimś czasie i że nie jest to nic złego, tak w rzeczywistości nie będzie. Ale skąd on ma to wiedzieć skoro wszędzie jest to ukazywane w taki sposób, jaki nie powinno być. Często do aktu przemocy dochodzi w momencie, gdy ktoś przesadzi z alkoholem, gdy jest pod jego wpływem. Człowiek staje się wtedy agresywny, nie panuje nad swoimi słowami i czynami. Niektórzy ludzie biją innych dla przyjemności, ale moim zdaniem trudno ich nazywać ludźmi. Przecież to jest całkiem nieludzkie zachowanie.

Jak zapobiec przemocy? Jak można to zmienić? Nad tym zastanawiają się wszyscy.
Moim zdaniem trzeba zmniejszyć ilość przemocy w mediach, próbować zapobiegać zjawiskom fali w szkołach i wojskach.
Jeśli nie przeciwstawimy się przemocy ona sama nas kiedyś dopadnie a wtedy może się to tragicznie dla nas skończyć.
 

 
Panseksualizm-Najprościej mówiąc: to ktoś, kto może odczuć pociąg seksualny do praktycznie wszystkiego - ludzi, zwierząt, rzeczy. Taka wszechstronna miłość.



Transseksualizm nie jest orientacją seksualną, tylko, jak to wytłumaczyć... Chęć zmienienia płci fizycznej ze względu niezgodności z poczuciem płci wewnątrz. Np. mężczyzna w ciele kobiety albo kobieta w ciele mężczyzny.



Heteroseksualizm - popęd seksualny do płci przeciwnej,


Homoseksualizm - popęd seksualny do tej samej płci,



Biseksualizm - popęd seksualny do obu płci,



Aseksualizm - osoby aseksualne nie odczuwają popędu do żadnej płci czyli nie podobają im się ani mężczyźni, ani kobiety




MOIM zdaniem nie powinniśmy tręczyć czy też ubliżać tym osobom.Nie każdy ma ten sam gust.Teraz słyszy się o tym bardzo dużo.Nie np nie kochają płci przeciwnej,a nawet nie którzy nie chcę mieć tej płci jaką mają. To jest naturalne teraz.Kościół buzuję na ten temat,ponieważ jak związek małżeński tej samej płci jest dla nich nie realny.W definicji "małżeństwo" w kościele brzmi w skrócie tak,że małżeństwo jest to związek przeciwnej płci do ZRODZENIA i wychowania dzieci.Może i trochę racji jest,ale ja nie jestem ani za ani przeciw temu wszystkiemu. Każdy może mieć na co zasługuję.Nie które kobiety/dziewczyny stają się lesbijkami z powodu że nie mogą znaleść partnera przeciwnej płci.Można się z tym "urodzić" no i wychowywać się.To jest wszystko zakodowane w mózgu no i czasem rodzice pomagają.O to prosty przykład pomocy rodziców:
Matka bądź ojciec śpią razem ze swoim dzieckiem,są nadopiekuńczy czy coś w tym stylu: dziecko ma wstręt do tej płci więc postanawia być w związku swojej płci.
 

 
Osoba słuchająca wszelkich odmian metalu (np. power, doom, black, death, speed, viking itd.)i wyrażająca swoje upodobania charakterystycznym wyglądem. Metale mają najczęściej długie włosy, chodzą ubrani na czarno - ale niekoniecznie (często w koszulkach ulubionych zespołów), noszą glany i plecaki tzw. kostkę - często z wieloma naszywkami, czasem mają więcej kolczyków niż inni . Wbrew panującym opiniom metale to nie żadne menele!
Często obiekt nienawiści dresa/blokersa. Człowiek skazany na negatywne komentarze(często przybierające formę agresji fizycznej) bezmózgim i towarzyszącym im pustakom, którzy chyba zazdroszczą mu wyższej od własnej inteligencji. Metali bardzo rzadko spotyka się w szkołach o profilu zawodowym, są to najczęściej uczniowie LO, studenci i ludzie posiadający wyższe wykształcenie.Mają najczęściej negatywny stosunek do narkotyków, a wbrew powszechnej opinii nie piją wszystkiego co się da - piją tylko napoje, które uważają za smaczne. Charakterystycznymi metali znakami są: długie pióra,a także glany, które czasami służą do obrony przed napaścią fizyczną.
Metale powszechnie uważane są za meneli i pijaków, co jest nie prawdą. Piją napoje alkoholwe tylko te które im smakują. Często uzdolnione muzycznie, wokalnie, lub posiadające inne zalety. Wiele osób pochodzenia "metalowego" nosi plecaki tzw. kostki z naszywkami i/lub ćwiekami. Często tolerujące inne subkultury, ale rzadko doceniane przez inne, zazwyczaj dresy, choć i to nie jest regułą. Niektórzy noszą tzw. "pieszczochy", czyli ćwieki nabite na skórzane paski noszone na rękach lub szyi.Czasem mówi się, że dresy rozbijają głowy metali, żeby zobaczyć co kryje się pod włosami (chyba chodzi im o mózg, ale ciężko to zrozumieć..)!Nie stosują dropów ani prochów(domena reavenów i reaverek) oprócz Marihuany.







METAL W WERSJI MĘSKIEJ:





Metal w wersji męskiej, to słuchający wszelkich odmian metalu, w większości znienawidzony przez dresów długowłosy chłopak/facet, przeważnie ubrany w jeansy/bojówki, koszulkę (czarną bądż z logiem zespołu) i z plecakiem ,,kostką". Nie każdy metal nosi glany, jak to jest zazwyczaj uznawane przez stereotypowe środowisko, nie musi być też awanturnikiem.





METAL W WERSJI ŻEŃSKIEJ:


W wersji hardcore'owej przeważnie zbuntowana nastolatka słuchająca metalu, która obowiązkowo ma kłopoty w domu i w szkole,choć nie jest to spowodowane inteligencją, bo tej jej nigdy nie jest mało u takiej metalowy; ubiera się jak chłopak(jak chłopak-metal), co nie jest równoznaczne z tym, że przeważają u niej hormony męskie.
W wersji dla grzecznych dziewczynek jest to normalnie wyglądająca dziewczyna, tyle, że słucha metalu, ma na plecaku naszywki z logiem zespołu i nosi ćwieki.





WSZYSTKIE RODZAJE METALIÓW PRZEWAŻAJĘ INTELIGENCJĘ DRESÓW.NIE JEST POWIEDZIANE,ŻE KAŻDY METAL TO ATEISTA BĄDŹ SATANISTA.NIE JEST TO TAKŻE MENEL,NIE SIĘGA PO NARKOTYKI,OPRÓCZ TRWAKI!
 • awatar safe me...: swieta prawda. wiele osob uwaza ze metalowiec/metalowa musi byc satanista. nie ma w tym nawet cienia prawdy!!!!!!!
Dodaj komentarz ›/ Pokaż wszystkie (1) ›
 

 






Ogłaszam konkurs z języka niemieckiego!
Pierwsze 3 osoby,które odpowiedzą poprawnie i w mairę szybko otrzymają specjalne wyróżnienie na moim blogu,notkę o ich blogu lub odwiedzę ich stronkę i zostawię po sobie nie zapomniane wpomniaenia odpowiedzi proszę wysłąć mi na www.klaudia1698.pinger@onet.pl
a u dołu emaila wstawić link do swego cuda!Konkurs trwa od 2 lipca do 5 lipca 2013r.

O TO PYTANIE!!!
Przetłumacz na język:
a)niemiecki
*poczta
*zwiedzać
*Mur Berliński
*oglądać
*Fryzjer
*W ulicę Ertebelską
*ratusz
b) polski
* in die U-Bahn
*nach links
* die Schule


POWIDZENIA! No i sory ale uwielbiam ten język!
 

 
No i mamy już lipiec! Zaraz będzie sierpień no i wrześnień..... Od wrześnie zostanę 3 gimnazjalistką. OMG trochę się boję całego roku. Ponieważ że jako mojej klasie najgorzej wypad próbny dla klas 2,to nauczyciele wierzyli w nas jako "najlepsza klasa" obiecali nam już że częściej będą nam robić sprawdziany,kartkówki i pytać na każdej lekcji.Innymi słowy będą nas zmuszać do nauki ostrej. Dobra wróćmy do wakacji.No mijają za wolno mi do wieczora,a po godzinie 21 za szysbko.Czasem wydaje mi się że siedzę na kompie ogólnie 3 godziny a tu się okazuję że siedze już 5 Poker face
Dziś dzień jest gorący u mnie.....uffff
Tylko o jednym marzę w tej chwili- o lodach(ale że nie mogę bo jestem chora )
 

 
Absta-stan związany z odstawieniem naroktyków

Afgan-Haszysz

Amfa-Amfetamina

Bacior-skręt z marihuany

Bakać-palić marihuane

Bajzel-miejsce handlu narkotyków

Bat-skręt z marihuany/żyła

Biała Dama-Kokaina

Blant-skręt z marychy

Brałniarz-Palacz heroiny

Czapy-Narkotyki

Deka-sterydy
 

 
Chce wam przedstawić 6 naroktyków i ich takie malutkie może ciekawostki:

ANFETAMINA


farmaceutyczny środek pobudzający aktywność psychomotoryczną.Powoduje bezsenność,hamuje łaknienie,podnosie ciśnienie krwi.W dawnym stosowaniu traktowano to jako lek na otyłość,a obecnie nie używa się w lecznictwie.Stanowi przedmiot nielegalnego obrotu(środek dopingujący w sporcie)


HASZYSZ


Otrzymywany z kwitnących pędów egzemplarzy żeńskich konopi indyjskiej.Czxynnym składnikiem jest Kanabinoidy,których mechanizm działanie jest związany z oddziaływaniem na swoiste receptory.Haszysz palony bądź żuty wywołuje halucynacje,euforię,a następnie uzależnienie.W Polsce jest zakazany.

HEROINA

1898-wprowadzona do leczenia kaszlu,działania jako również lek przeciwkobólowy.Środek szybko wywoóuje uzależnienie.Zależność heroinowa jest groźniejsza od morfinnej.Stosowanie w Polsce Zabronione.

KOKAINA


Liście krzewu kokainowego używane są jako środek zmniejszający głód,poprawiający samopoczucie.Stosowana jest jako lek miejscowo znieczulajcy w laryngologii i okulistyce.Pobudza układ nerwowy,wyniszczenie fizyczne,ubytki intelektualne,popęd płciowy,omamy wzrokowe,urojenia.Naduzywana w postaci tabletek,rzadziej dożylnie,a w ostatnich latach w formie papierosów.

MORFINA


Narkotyczny lek przeciwbólowy,działający depresyjnie na ośrodek oddechowy,obniża temperaturę ciała itp.Stosuję się ją w silnych bólach w wypadku kiedy inne leki są nieskuteczne.Powoduję łzawienie,pocenie się,wymioty,biegunkę,majaczenie,drgawki,zapaść.


OPIUM


W lecznictwie stosuję się preparat opiunowy w postaci nalewki zawierającej ok.1% morfiny stosowanej w biegunkach.W krajach wschodnich uzależnienie opiunem polega na spalaniu sprepanowanego opium w fajkach.Palacz zapada w sen narkotyczny. Producentami są: Turcja,Bługaria,Iran,Chiny,Indie
 • awatar $KLAUDIA$$$: No ja też nie polecam brania narkotyków,ale te ciekawostki mogą w pewien sposób uświadomić jakie mogą być reakcje wywołane przez te 6 narkotyków:)
 • awatar ιииα .♥: Jestem anty narkotykowa, .. ale ciekawostki jak sama nazwa brzmi, są ciekawe. Zapraszam do Mnie.
Dodaj komentarz ›/ Pokaż wszystkie (2) ›
 

 
Nareszcie nadeszły one!Tak się cieszę z chwili wolnej dla siebie i dla przyjsciół.Moja ostatnio poważna podjęta już obecnie decyzja,że te wszystkie nutki mojej roboty to są tylko te jedyne i już ich więcej nie zrobię.Z kilku powodów
1.Nikt mnie nie docenia
2.Jestem wyśmiewana to co robię
3.W klasie ze mnie jaja z tego robili
Jestem skłona tu i teraz powiedzieć kto tak naprawdę mnie gnębił. Imię i nazwisko mogę podać a nawet facebooka ich. Ale czort z tym jak narazie. Strasznie się cieszę że moi znajomi mnie odwiedzą z śląska no i pojadę już niedługo do mojej chrzesnej do Lublina mojego rodzinnego miasta. Oczywiście kilka fotek zrobięi wstawię tu
Nie długo mam remont w domku i pokój z siostrą;C Masakra
 

 
Po prostu kocham to... WAKACJE!No i najlepsze jest to że jestem teraz chora! Pogoda oczywiście nie była taka zaistna jak przed wyjściem z domciu Akademia jak akademia,bardziej nudniejszej nie mogło się zrobić.Oczywiście nasza nowa dyrka była tak na pół na pół.W sensie szczęśliwa ale nie do końca. Cieszyła się że są wakacje,ale że też musi się pożegnać z 2 pedagogami(pan Boro DJ i ksiądz Muuućka)Będę tęsknić!Haha żart! Za Boro nigdy! Twiedził że się nadaję do zakonu! Karniaka mu sprzedam!Najlepsze było w klasie. Chłopaki odwalali numer znowu. Miki zrywał paprotki i wrzucał do bukietu róż dla nauczycielek.Jajko zrzucał świadectwo dla Kaliego...
Będę tęsknić za tymi idotycznymi numerami...


ŻYCZĘ WSZYSTKIM WAM WESOŁYCH WAKACJI
 

 
Od piątku zaczynają się wakacje Tak się cieszę że nie zobaczę tych idiotów(chodzi głównie o uczniów) przez te 2 miesiące. Jak znam życie po 2 tygodniach będę się nudzić.Od 7 lipca to będę rzadko wpisywać wpisy
 • awatar $KLAUDIA$$$: No ja też się cieszę na wakację:)Dzięki wielkie:)
 • awatar ✝ ѕateenkaari ♥: Waakacje ♥ ! Meega blog. *,*. Zapraszam do mnie, być może się spodoba. :D. Jak wpadniesz to zostaw coś po sobie ;). Pozdrawiam..
Dodaj komentarz ›/ Pokaż wszystkie (2) ›
 

 
O to kilka filmików które ukazuja czym jest naprawdę taniecz uliczny poza Polską.W Polsce rzadko można teraz spotakć takie show na ulicach



 • awatar Altrin: to pierwsze widziałam wsześniej. świetne to jest powinni brać takich ludzi do sławy i chwały
Dodaj komentarz ›/ Pokaż wszystkie (1) ›
 

 
Konie gorącokrwiste
- są bardzo sprawne fizycznie, więc są wykorzystywane w sporcie konnym i na wyścigach. Rasy te mają przeważnie domieszkę pełnej krwi angielskiej. Konie gorącokrwiste występują w różnych maściach a nawet w różnych przedziałach wzrostu (150-180 cm w kłębie). Są to konie o bardzo wysokim temperamencie, potrzebują dużo ruchu i silnej ręki. Niekiedy są bardzo rozbrykane i trudne w prowadzeniu. Poza tym mają wspaniały, płynny ruch i doskonałą, zwartą budowę ciała.

Najważniejsze rasy koni gorącokrwistych:

Angloarab
Angloarab Shagya
Czysta Krew Arabska
Koń Śląski
Koń Fryzyjski
Koń Lipicański
Koń Małopolski
Koń Wielkopolski
Pełna Krew Angielska
Quarter Horse

Konie zimnokrwiste
- są bardzo silne i masywne. Służa przede wszytskim do prac rolnych i transportowych, a także do celów rzeźnych. Są bardzo łagodne i przyjazne. Mimo swej poteżnej budowy są bardzo szybkie, zwinne i ruchliwe. Ich wzrost waha się od 140 do 200 cm!!! Natomaist waga przeważnie sięga do około 1 tony. Konie zimokrwsite charakteryzują się bujnym owłosieniem grzywy, ogona oraz nóg, gdzie znajdują się gęste szczotki pęcinowe.

Najważniejsze rasy koni zimnokrwistych:

Clydesdale
Koń Szlezwicki
Perszeron
Polski Koń Zimnokrwisty
Shire
Małe konie i Kuce
- to najmniejsza odmiana koni, wykazująca cechy koni prymitywnych. Kuce na pierwszy rzut oka wydają się być ocieżałe, lecz jest to mylne wrażenie, ponieważ konie te są bardzo żwawe i sprytne. Ich wzrost waha sie w granicach 50-145 cm w kłębie. Mimo swego małego wzrostu kuce mogą być bardzo niegrzeczne, a nawet nieznośne. Potrafią dotkliwie ugryźć a nawet kopnąć. Jednym słowem są bardzo złośliwe, ale również zdarzają się koniki o bardzo łagodnym usposobieniu.

Najważniejsze rasy kuców:

Haflinger
Koń Fiordzki
Koń Huculski
Kuc Szetlandzki



Quarter Horse - koń o bardzo dobrym, atletycznym umięśnieniu. Delikatna, o klinowatym kształcie głowa, małe uszy i duże oczy. Szyja prosta, nisko osadzona ze skąpą grzywą. Łopatki długie. Kłąb szeroki średnio zarysowany. Grzbiet mocny, klatka piersiowa głęboka i szeroka. Zad ścięty, długi, obficie umięśniony. Ogon osadzony nisko o skąpym owłosieniu. Kończyny mocne i suche, kopyta małe bez szczotek. Chody płaskie, galop niezwykle szybki na krótkich odcinkach. Duża zwrotność i wytrzymałość. Są to konie pojętne w szkoleniu i pracy. Występują wszystkie maści podstawowe. Osiągają wysokość 148 - 155 cm.

Quarter Horse powstały z mieszaniny krwi koni hiszpańskich i importowanych z Anglii. Swoją nazwę zawdzięcza popularnym wyścigom na ćwierć mili organizowanym na ulicach osad. Rasa ta zyskała sławę, gdyż odznaczała się zwrotnością, spokojem, inteligencją i "wyczuciem bydła". Dziś opiekę nad rasą Quarter Horse, w celu popularyzacji i zachowania jej wzorca, sprawuje powstała w 1940 roku organizacja zrzeszająca hodowców American Quarter Horse Association z siedzibą w Amarillo w Teksasie oraz oddziały regionalne na całym świecie, również w Polsce. Konie rasy Quarter Horse cieszą się dużą popularnością, jako przydatne w równym stopniu do wyścigów, ale przede wszystkim do reiningu, trailu, rodeo i jazdy rekreacyjnej.

Quarter Horse: -wzrost do 160 w klębie, -silne tylne nogi, -wyjątkowa wytrzymałość, szybkość, -barwa sierści: izabelowata (palomino), kasztanowata, gniada, kara, rzadko siwa -osobniki srokate zaliczane są do Paint Horse (odłam rasy Quarter Horse) -charakter: spokojne konie, świetnie nadają sie pod siodło, do pracy z bydłem, -pochodzenie: geny koni hiszpańskich, mustangów i appaloosa.

Są to wielkie zimnokrwiste konie, jedne z najcięższych, oraz największych koni świata. W ich ojczyźnie można je spotkać nawet jako konie wierzchowe, co wynika z tradycji angielskiego rycerstwa.

W średniowieczu Anglia była ośrodkiem kultury rycerskiej. Rycerze potrzebowali mocnych koni, których widok mógłby trwożyć wrogów. Za największe zwierzęta płacono najwyższe ceny. Dążąc do ideału, hodowcy z wielkim trudem wyhodowali konia dużego i ciężkiego, ale harmonijnie zbudowanego i bardziej nadającego się pod wierzch niż większość koni zimnokrwistych. Tak powstała rasa Shire

W XIX wieku znalazły nowe zastosowanie w komunikacji miejskiej: ciągnęły pierwsze tramwaje konne na Wyspach Brytyjskich. Dzisiaj shire'y są hodowane i utrzymywane przez miłośników rasy.

Sprawiają wrażenie koni wysokonożnych, z krótkim tułowiem. Głowy o szerokim, często garbonosym profilu noszą wysoko. Cechy charakterystyczne dla tej rasy to obfite, jedwabiste szczotki, zaczynające się już od stawu skokowego i krótki, gęsty ogon. Oprócz tego odznaczają się bardzo przyjacielskim charakterem

Ciekawostki:
* Shire Horse pochodzą od angielskiej nieistniejącej już dziś rasy Greathorse. Wyhodowane zwierzęta były jednak o wiele większe od greathorse'a i zastąpiły greathorse'y bez problemu.
* Najwyższy udokumentowany koń tej rasy ważył 1500 kg i miał ok. 230 cm (!) w kłębie.

Wysokość: powyżej 180 cm w kłębie, nierzadko niecałe 2 m
Maść: gniada z dużymi białymi odmianami na głowie i kończynach, siwa, skarogniada i kara
Pochodzenie: Wielka Brytania, hrabstwo Shire

Cechy tyowe: Są największymi końmi świata, bardzo często ciemnogniade, z białymi odmianami na kończynach. Obfite szczotki pęcinowe, grzywa i ogon. Budowa ciała harmonijna, nogi długie, sucha głowa na wysoko osadzonej szyi.


Wysokość: 140-148cm.

Cechy typowe: Dawniej silne małe konie o budowie typowej dla koni zimnokrwistych, obecnie lżejsze i bardziej szlachetne. W celu uszlachetnienia stosowano krzyżowanie z końmi arabskimi. Maść kasztanowata z jasną grzywą i ogonem. Często występują odmiany na nogach.

Charakterystyka rasy:

Głowa Haflingera jest niewielka i ma cały wdzięk głowy araba. Oczy są duże, uszy małe i ruchliwe. Szyja silna, a łopatki długie i skośne. Grzbiet prosty i szeroki, zad zaokrąglony i dobrze umięśniony. Nogi są dosyć krótkie i dobrze ukostnione. Na nogach nie ma zbyt wielu sterczących szczotek, grzywa i ogon obfite.

Znakomite kuce pracujące w górskim terenie. Dziś ta ich właściwość czyni je atrakcją turystyczną. Niegdyś kuce te stanowiły ważną pomoc w transporcie i rolnictwie.

Pochodzienie:
Kraj Austria (pd. Tyrol)

Haflinger powstał na południu, w górach pd. Tyrolu, na wysokości 1500-2000 m npm. Chroniony przed mieszaniem z innymi rasami, rozwinął się w krzepką rasę, dającą potomków bardzo zbliżonych do typu rasy.

Głównym ośrodkiem hodowlanym była dolina Sarn wokół wsi Hafling. Jej mieszkańcy prawdopodobnie pochodzą od Ostrogotów, którzy się tam osiedlili po wygnaniu z Włoch w VI w. n.e. Przywieźli z sobą małe konie arabskie używane na wojnie i krzyżowali je z górskimi kucami, aż wyprowadzili miejscową rasę, przodka współczesnego Haflingera.

Pierwsze zapisy o rasie pochodzą z 1868, z opisu ogiera El Bedavi XXII, mającego wzmocnić miejscową rasę. Był on synem ogiera czystej krwi arabskiej, ze słynnej węgierskiej stajni w Babolna, i klaczy tejże rasy. El Bedavi XXII został skrzyżowany z miejscowymi kucami; począwszy od niego można już prześledzić historię współczesnej rasy Haflinger. Jego syn, 249 Follie, został rozpłodowym ogierem założycielskiego rodu. Follie miał typową kasztanową sierść, białą grzywę i biały ogon. 99% rasy odziedziczyło tę cechę w wyniku chowu wsobnego, jaki miał miejsce w XIX w.

Ze swą mocną budową, pewnością kroków, pojętnością i siłą, Haflinger był powszechnie używany przez austriackich górali. Zarówno w latach pokoju, jak i w czasach wojny byt także zwierzęciem jucznym. Tuż przed II wojną światową Niemcy promowali hodowlę Haflingerów, gdyż chcieli ich używać do transportu w górach.
Dziś austriacki rząd popiera hodowlę tej rasy. Kuce znakowane są literą „H" w połączeniu z narodowym kwiatem Austrii, szarotką.


 

 
Większość nastolatków w wieku 13-17 lat zadaje sobie te nawet proste pytanie:"Dlaczego ja jestem nie lubiana przez nich?".Na te pytanie każdy z boku odpowie szybko,ale niekoniecznie ty sama. Wszyscy cię krytykują za zachowanie,ubiór,rodzaj muzyki której słuchasz,hobby itp.Dla nie których zdaje się że są fajnie,bo co?Kozakowac każdy potrafi,ale większość zna umiar tego. Szpan to tylko jeden wielki szpan i nic więcej.Nie którzy na twój temat wiedzą niż ty sama o sobie. Plotki są wszedzie i zawsze może i maja tam jakieś ziarenko prawdy ale bez przesady.Ponad 89% w plotkach to zmyslone rzeczy,informacje.
 

 
O to zaistne chmury,mój mały rycerz(Patryś),skalniak i altanka własnoręcznie robione


 

 
Cmentarz koni
Jaja Bociana Białego
Jaja łabędzia niemego
Ludzka czaszka po śmierci
Widoczek
Pozostałości po biskupie
Przejście graniczne w Terespolu
 

 
Czy on nie jest słodki?
Zakochałam się w tym słodziaku


 

 
To jest supcio nutka razem z słowami w ojczystym języku oraz i przetłumaczine:
THE NYCER&DECCI-LPSING CONTROL
Losing control, come on now
Fuckin' crazy ready baby
You make me wanna freakin'
Let's go

I like to see when you dance
It's amazing for show
I like to feel when your legs
Make me losing control
And everybody in the place
Cannot explain what it seems
About a million f*ckin ass
More never build like it's bimp

You got me beatin (hot)
Get me hide, get me low
I like to lick it (hot)
Take me down, take me slow
Why don't you blow me (hot)
Go get down, come and go
You're freakin' for me baby
'Til I'm losing control

Come on now
Fuckin' crazy ready baby
You make me wanna freakin'
Let's go

Come on now, y-y-y-y-y-you got me losing control
Come on now, s-sex-s-sexy lady losing control
Come on now, y-y-y-y-y-you got me losing control
Come on now, let me lose control

Come on now, come on now
Yeah come on baby
It's so freaky
Like to touch ya
Come on, I'm gonna make you fly
So high

I like to see when you dance
It's amazing for show I like to feel when your legs
Make me losing control
And everybody in the place
Cannot explain what it seems
About a million f*ckin ass
More never build like it's bimp

You got me beatin (hot)
Get me hide, get me low
I like to lick it (hot)
Take me down, take me slow
Why don't you blow me (hot)
Go get down, come and go
You're freakin' for me baby
'Til I'm losing control

I like to see when you dance
It's amazing for show
I like to feel when your legs
Make me losing control
And everybody in the place
Cannot explain what it seems
About a million f*ckin ass
More never build like it's bimp

You got me beatin (hot)
Get me hide, get me low
I like to lick it (hot)
Take me down, take me slow
Why don't you blow me (hot)
Go get down, come and go
You're freakin' for me baby
'Til I'm losing control

Come on now, y-y-y-y-y-you got me losing control
Come on now, s-sex-s-sexy lady losing control
Come on now, y-y-y-y-y-you got me losing control
Come on now, let me lose control

Come on now



Tracę kontrolę, nadchodzę
cholernie szalony, gotowy maleńka
Sprawiasz że wariuję
Chodźmy

Lubię patrzeć kiedy tańczysz
To niezwykły pokaz
Lubię czuć kiedy Twoje nogi sprawiają że tracę kontrolę
I nikt w tym miejscu nie umie wytłumaczyć
jak to się dzieje
około miliona pier*** dup
nigdy więcej nie będę jak alfons

Wyczerpujesz mnie (gorąco)
Chowasz mnie, bierzesz mnie nisko
Lubię lizanie (gorąco)
Weź mnie, weź mnie powoli
Przeleć mnie (gorąco)
Zejdź, zejdź niżej
Szalej dla mnie dla mnie kochanie
aż do czasu gdy stracę kontrolę

Chodź
Cholernie szalony gotowy maleńka
Sprawiasz że wariuję
Chodźmy

Chodź, sprawiasz że tracę kontrolę
Chodź, seksowna kobieto tracę kontrolę
Chodź, sprawiasz że tracę kontrolę
Chodź, spraw, że stracę kontrolę

Chodź, chodź
Tak chodź maleńka
To szaleństwo
Chcę Cię dotknąć
Chodź, Sprawię że odlecisz
tak wysoko

Lubię patrzeć kiedy tańczysz
To niezwykły pokaz
Lubię czuć kiedy Twoje nogi sprawiają że tracę kontrolę
I nikt w tym miejscu nie umie wytłumaczyć
jak to się dzieje
około miliona pier*** dup
nigdy więcej nie będę jak alfons

Wyczerpujesz mnie (gorąco)
Chowasz mnie, bierzesz mnie nisko
Lubię lizanie (gorąco)
Weź mnie, weź mnie powoli
Przeleć mnie (gorąco)
Zejdź, zejdź niżej
Jesteś szalona dla mnie kochanie
aż do czasu gdy stracę kontrolę

Lubię patrzeć kiedy tańczysz
To niezwykły pokaz
Lubię czuć kiedy Twoje nogi sprawiają że tracę kontrolę
I nikt w tym miejscu nie umie wytłumaczyć
jak to się dzieje
około miliona pier*** dup
nigdy więcej nie będę jak alfons

Wyczerpujesz mnie (gorąco)
Chowasz mnie, bierzesz mnie nisko
Lubię lizanie (gorąco)
Weź mnie, weź mnie powoli
Przeleć mnie (gorąco)
Zejdź, zejdź niżej
Jesteś szalona dla mnie kochanie
aż do czasu gdy stracę kontrolę

Chodź, sprawiasz że tracę kontrolę
Chodź, seksowna kobieto tracę kontrolę
Chodź, sprawiasz że tracę kontrolę
Chodź, spraw, że stracę kontrolę



DJ ANTONINE-THIS TIME
This time
You should take me away

We stop at nothing
At all
Take a chance now
Right now
Cause now I'm losing
Control
I'm ready to go

This time
You should take me away
To a new place
Where we just might
Keep the night on the sky
This time
We'll be crossing the lines
Turn you somewhere new
Let's do it
this time
This time
(2x)

Why don't we step out
Of line
Let's just have a
Good time
Forget the about the
To do's
And open the doors

This time
You should take me away
To a new place
Where we just might
Keep the night on the sky
(3x)
We'll be crossing the lines
Turn you somewhere new
Let's do it
this time
This time

This Time
This Time

This time
Tym razem
Musisz mnie zabrać

Zatrzymujemy się przed niczym
W ogóle
Wykorzystaj szansę teraz
teraz
Bo teraz tracę
Kontrolę
Jestem gotowy by iść

Tym razem
Musisz mnie zabrać
Do nowego miejsca
Gdzie tylko możemy
Zatrzymać noc na niebie
Tym razem
Będziemy przekraczać linie
Włącz się w nowe miejsce
Zróbmy to
tym razem
Tym razem
(2x)

Dlaczego nie wyjść
Za linię
Po prostu
dobrze się bawmy
Zapomnij o tym
Aby to zrobić
I otworzyć drzwi

Tym razem
Musisz mnie zabrać
Do nowego miejsca
Gdzie tylko możemy
Zatrzymać noc na niebie
(3x)
Będziemy przekraczać linie
Włącz się w nowe miejsce
Zróbmy to
tym razem
Tym razem

Tym razem
Tym razem

Tym razem
 

 
Mój jeden z wielu ulubionych kawałków tego zespołu: Luxtorpeda-7 razy


Siedem razy na dzień upadam
nie jestem święty i nie przesadzam
siedem razy na dzień powstaję
przegrywam walkę kiedy się poddaję

gniew rozpala w tobie niebezpieczny żar
oświetla drogę ale prowadzi w ciemny las
walcz nim strach odbierze ci resztki szans
znajdź sam drogę na światło dnia
niechęć jak makijaż pokrywa ich twarze gdy
widzą twoją słabość i pragnienie by być wśród nich
pycha spływa jak fałdy tłuszczu z grubych szyj
stój wiesz to nie tak chcesz żyć

aaaaa !!!
wstaję upadam upadam wstaję
aaaaa !!!
przegrywam walkę kiedy się poddaję
aaaaa !!!

nikt nie lubi się zbytnio trudzić
nudzi mi się tak ciągle łudzić i nudzić
chcę nową zabawkę i się nią pobrudzić
zgubić się by mieć o czym później mówić

niech rzuci kamieniem ten kto nigdy nie pragnął by
wejść po uszy w bagno i na samo dno bagna iść
w pijanym zwidzie wódko pozwól jak wariat żyć
chciwie brać co chcesz nie dając w zamian już nic
leniwie trwać zakochany w swoim egoizmie
skundlić i spaskudzić swoje życie w zgniliźnie
by w ślepym zaułku drogi wyjścia poszukać
bo nie stoi prawdziwie ten kto nigdy nie upadł

aaaaa !!!
wstaję upadam upadam wstaję
aaaaa !!!
przegrywam walkę kiedy się poddaję
aaaaa !!!

niech rzuci kamieniem ten kto nigdy nie pragnął by
wejść po uszy w bagno i na samo dno bagna iść
w pijanym zwidzie wódko pozwól jak wariat żyć
chciwie brać co chcesz nie dając w zamian już nic
leniwie trwać zakochany w swoim egoizmie
skundlić i spaskudzić swoje życie w zgniliźnie
by w ślepym zaułku drogi wyjścia poszukać
bo nie stoi prawdziwie ten kto nigdy nie upadł

aaaaa !!!
wstaję upadam upadam wstaję
aaaaa !!!
przegrywam walkę kiedy się poddaję
aaaaa !!!
wstaję upadam upadam wstaję
przegrywam walkę kiedy się poddaję
aaaaa !!!

nie poddam
nie poddam
nie poddam
nie poddam

aaaaa !!!
przegrywam walkę kiedy się poddaję

 

 
Co jest najlepsze w życiu młodej nastolatki?
Najważniejsz jest to aby miała przy sobie przyjaciół,chłopaka,dobrą muzę,książkę.



Dla mnie liczy się tylko w życiu muzyka i przyjaciele.Bez nich mój świat by legł w gruzach!

NIe dawno poznałam świetnego faceta,który jest zaistny,a natomiast prowadzi audycję "Wehikuł czasu" w środy od 210 na ProRock : http://www.prorock.eu/


Garantuję że muzyka jest wspaniała
Polecam!
 

 
Pozdrowienia niosę do klasy do której :
a) aktualnie musze chodzić na lekcję
b) świetnie się bawi na wycieczce
Ale nie o tym mowa dziś. Zadaję sobie pytanie,dlaczego kiedy zbliżają się moje urodziny,weekend,kiedy jest już cieplutko to musi padać zawsze? Kiedy mam ochotę pobujać się na dworze z moimi ziomkami to zawsze pada.
Zaczyna to już być denerwujące...
Najgorsze jest że jak masz dość wszystkiego i ochotę zostać samej to znajdą się osoby,które nie pozwolą ci tego zrobić pytania sa od A do Z:"Pójdziesz dziś po lekcjach do kina ze mną lub na miasto?"
 

 
Dziś spałam najpierw do 9 rano,a później dopiero przed 13 kilka minut. Ok 14 wyszłam na dwór z moja siostrą po koleżankę.Poszłam z nimi najpierw do salonu Orange,aby koleżanka spytała się o swojego tableta. Nie stety wynik był negatywny,ale nic.Potem poszłyśmy we trzy jeszcze odprowadzić Karolinę moją siorę. Po tym we dwie ruszyłyśmy w stronę Parku Radziwiłła. Ale jednak ruszyłyśmy w stronę mostu. Były oczywiście śmiechy,hihy,muzyka. Było wspaniale kiedy zdjęłyśmy buty i zamoczyłyśmy sobie stopy mo i oczywiście była sesja zdjęciowa. W stronie powrotnej była dopiero jazda,udawanie foki.Nie no taki lol że szok. Droga powrotna po 19 była zwalona,nie dość że kolega był jeszcze z nami na rowerze,przepił sobie oponę to jeszcze uciekaliśmy od takich jednych idiotów.

 

 
Victoria Justice-rodazina jej wywodzi się z Portugalli i Irlandii,ale gwiazda ma również brytyjskie,niemieckie i francuskie korzenie.



Niall Horan-stu procentowy Irlandczyk. Jest również mocno związany z Wielką Brytanią,skąd pochodzi rodzina jego ojczyma.


Arianna Grande-ma pochodzenie włoskie.Jej połowa rodziny pochodzi z znanej z opowieści mafii Sycylii i Abruzji.


Bella Thorne-jest włoszką,ale również ma dalekich krewnych w Irlandi i na Kubie.




Eminem-ma przodków z Polski,Szkocji,Niemiec,Szwajcarii i Wielkiej Brytanii.


Ke$ha-ma polskie korzenie.Babcia artystki pochodzi z Węgrzech.
 

 
Co najmniej połowa ludzi młodych do 18 roku życia SZPANUJĘ. Coraz więcej pr4zeklinają,śięgaja o papierosy,narkotyki,alkochol. Nie mogę pojąc,że robią coś takiego.Chcą pokazać że co,że są fajni? To tylko głupota.Mądre osoby potrafią znaleśc umiar w tym,ale i są tacy,którzy "idą na całego"Podam przykład: Dziewczyna kilku nastoletnia nie jest popularna z powodu,że nie pali,nie miała stosunku. Chcąc być "fajniejszą" idzie na dyskotekę z kilkoma znajomymi i pokazuję jak potrafi się "zabawić". Bierze narkotyki,pali i alkohol piję i idzie stracic cnotę.


TO JEST CHORE!!
 

 
Nie no powaga,ja co nie które raczej dziewczyny nie rozumiem.Większość laseczek ogląda te "Top model".Dla mnie to jest jedna głupia porażka. Dziewczyny chcą być tymi pustymi modelkami,które tylko 1 na 10 będzie miała dobrą karierę i będzie inteligentna.Większość to tylko puściutkie "lalki Barbie".Te całe castingi są masakryczne. W telewizji puszczają takie kąpromitujące sceny jak np. w gazecie młodzieżowej "Brawo" było pokazane jak dziewczyny były w bikini i się oblewały sokiem itp. Było też jak lasencja podniosła jednego z jurorów,a ten:" Ale mi stanął",a nawet dotykał publicznie biustu. To już przesada.Nawet widziałam przypadkowo jak kandtdatki muszą robić rzeczy,których nie lubią,a nawet nie nawidzą.Wszystkie dziewczęta muszą przejść pewne jakieś tam punkty,czyli chuda,wysoka,fotogeniczna i ładna.

NIE CHCĘ NIKOGO URAZIĆ,ALE TO JEST TOTALNE DNO!

 

 
Te dwa świeżo napisane teksty, dedykuję dla mojej pani Hetmańczyk od angielskiego,oraz koropetytorów a zarazem nauczycieli angielskiego w mojej szkole pani Wac i pana Skraburskiego.Na znak,że jednak coś tam umiem


"WHY YOU LOVE ME?"
My styl!My boyfriend!My look in the world!
I'm happy!I LOVE YOU!Do you love me?
-Oh...I don't no.
-Why?
-I don't no!
-Why,why,why?!
-I don't love you!
-Because?
-I like you very,very.
-Oh no!My livec is hopells!
My history is THE END!
Goodbey!


"I don't no!"
Hi! I am solitany! My live is silly!
I am big bump! I don't no because!
I imperf continually"I don't no!"
My friend is troubles for me!
I don't no, I don't no, I don't no!-I imperf continually.
Because?
My answer-I DON'T NO
 

 
DLACZEGO MĘŻCZYŹNI NIE POWINNI REDAGOWAĆ PORAD?
Drogi Jacku,
Mam nadzieję, że będziesz mi w stanie pomóc. Pewnego dnia wybrałam się do pracy, zostawiając mojego męża w domu oglądającego telewizję. W drodze do pracy zgasł mi silnik i samochód został unieruchomiony jakieś dwa kilometry od domu - musiałam wrócić się, aby poprosić męża o pomoc.
Kiedy dotarłam do domu nie mogłam uwierzyć w to co zobaczyłam. Był w łóżku z córką naszego sąsiada! Mam 32 lata, mój mąż 34, a córka sąsiada ma 19. Pobraliśmy się 10 lat temu. Mąż przyznał mi się, że romansuje przez ostatnie pół roku. Mąż nie zamierza iść do poradni małżeńskiej. Jestem kompletnym wrakiem człowieka. Potrzebuję pilnej porady. Możesz mi pomóc?
Magda.

Odpowiedź:

Droga Magdo,
Zgaśnięcie silnika po krótkiej jeździe może być spowodowane przez wiele czynników.
Najpierw sprawdź czy nie jest zapchany przewód paliwowy. Jeśli jest czysty, sprawdź wszystkie przewody i rury doprowadzające powietrze do silnika. Sprawdź też przewody uziemiające. Jeśli to nie rozwiąże twojego problemu to należy sprawdzić czy pompa paliwowa nie jest uszkodzona i czy dostarcza prawidłową ilość paliwa do wtryskiwaczy.
Mam nadzieję, że byłem pomocny.
Jacek

10 TEKSTÓW,KTÓRYCH NIGDY NIE USŁYSZYSZ OD CHŁOPAKA I OD DZIEWCZYNY

1. Czy moja pupa nie wygląda grubo w tych dżinsach?
2. Płakałem na zakończeniu "Zaćmienia"..
3. Może byśmy poszli za zakupy? Zaczęły się fajne przeceny.
4. Chyba się zgubiliśmy. Zapytam o drogę.
5. Nowa fryzura? Byłaś u fryzjera?
6. Czy mogłabyś mi zamówić sałatkę i dietetyczną colę?
7. Nie wejdę tam. Boję się ciemności.
8. Przecież żółty nie pasuje do różowego!
9. To jak, idziemy na tą romantyczną komedię, która miała być dziś w kinie?
10. Możesz zadzwonić do mnie później? Właśnie leci "Hannah Montana".


10 tekstów, których nigdy nie usłyszysz od dziewczyny.

1. Twoja była jest bardzo ładna.
2. To dzisiaj mija miesiąc, odkąd jesteśmy razem? Sorry, nie mam pamięci do dat.
3. Zakupy? Znowu? Przecież byliśmy tam pół roku temu!
4.Byłam w tej bluzce już 3 razy, ale spokojnie mogę ją założyć jeszcze raz.
5. Może, zamiast iść do kina, pogramy na kompie?
6. Przecież nie będę się specjalnie przebierać na imprezę!
7. Nieważne jakiego koloru jest moja komórka. Liczy się, że ma najnowocześniejsze funkcje.
8. Choć, wyjdźmy z tego sklepu z ubraniami, jesteśmy już tu od 10 min!
9. Jak to, nie rozumiesz na czym polega spalony? To takie proste!
10. Zaraz się spóźnię. Trudno, w takim razie dziś zrezygnuję z wyczesania włosów.
WPADKI....
Na zajęciach z matematyki miałam straszne parcie na puszczenie bąka. Wymyśliłam sobie, że jak upuszczę podręcznik i w tym samym czasie sobie ulżę to nikt nie zauważy. W rzeczywistości wyszło trochę inaczej niż zaplanowałam - po upuszczeniu podręcznika wszyscy spojrzeli w moją stronę i dopiero wówczas puściłam głośnego bąka.

Siedziałem w sypialni rodziców oglądając telewizję, kiedy usłyszałem, że rodzice niespodziewanie wracają do domu. Nie chcąc się narażać na wymówki, jako że nie lubią jak oglądam telewizję w dzień, schowałem się pod łóżko. Nie powinienem był. Nigdy w życiu.

Sobota, idę przez miasto. Nagle zobaczyłem całkiem niezłą dziewczynę w okularach jadącą na rowerze. Patrzy się na mnie, a ja na nią. Na "Cześć mała" odpowiedziała "Cześć Kacper" - po głosie poznałem, że była to moja nauczycielka biologii.

Postanowiłem zacząć trenować, bo kumple mówią, że jestem chudy i słaby. Kupiłem bardzo duży pojemnik bardzo drogiej odżywki proteinowej, do spożywania między treningami. Nie miałem siły odkręcić wieczka.

Dzisiaj moi znajomi zabrali mi telefon i pozmieniali nazwy kontaktów na imiona bohaterów z Harrego Pottera. Mam ponad 100 kontaktów i nie mam pojęcia z kim rozmawiam. Wymieniałam smsy z Draco Malfoyem przez ostatnie cztery godziny.

Dzisiaj śmiałam się tak mocno, że napój poleciał mi nosem przy kolesiu, który mi się strasznie podoba. Rozbawiło mnie to jeszcze bardziej i rechocząc niechcący puściłam głośnego bąka.

Dziś mój synek powiedział: "mamo czasami mój siusiak sterczy". Odpowiedziałam mu, że to normalne i czasami się zdarza. Ale postanowiłam go zapytać kiedy tak się dzieje. Odpowiedział: "Kiedy oglądam Scooby Doo i Shaggy przebiera się w damskie ubrania".

Wysłałam SMS-a do mojego chłopaka z którym jestem 6 miesięcy: "Mam na ciebie ochotę, jestem naga w łóżku, czekam". Dostałam odpowiedź: " Masz palce, użyj ich. Idę spać. Buziaki"

Wydawało mi się, że nie ma nic lepszego niż w Prima Aprilis wysłać żonie SMSa: "wiem, że masz romans". Myślałem, że to zabawne, dopóki nie usłyszałem w słuchawce jej szlochającego głosu: "Chciałam Ci powiedzieć od kilku miesięcy, ale nie wiedziałam jak..."

Mój tata przewiózł mnie swoim nowym motorem. Wibracje silnika były tak silne, że nie mogłam się kontrolować i dostałam bardzo intensywnego orgazmu...siedząc tuż za ojcem i obejmując go w pasie.

Na koncercie hardrockowym kilku kolesi dla zabawy przewróciło tojtoja. Byłem w środku.

Nie miałem stroju na WF, więc poprosiłem kolegę żeby napisał mi zwolnienie (ma dobre pismo). Nie zwróciłem uwagi na powód zwolnienia, jaki wpisał kolega. Nauczyciel zwrócił na to uwagę, przy całej klasie. Powodem był ból prącia.

Kochałam się z moim chłopakiem po kołdrą gdy do pokoju bez pukania weszła jego mama i powiedziała abyśmy sobie nie przeszkadzali. Zaczęła szukać czegoś w szafie na ubrania. Zrobiłam się czerwona jak burak na co ona stwierdziła, że ma trzech synów i już nie takie rzeczy widziała. Przeprosiła nas, że nam przeszkodziła po czym wyszła z pokoju.
 

 
Dziś był najgorszy dzień jaki przeżyłam w tej głupiej gimbazie Z mojego prawie ulubionego przedmiotu,czyli chemi. Z próbnego tylko 2 punkty na 6 możliwychZ angola dziś miałam korki,byli inni,miałam takie przeczucie że śmieją się ze mnie. No sory nie umiem wspaniale angola i nigdy nie umiałam. Dowiaduję się z ukochanego przedmiotu,biologii będę miała tylko na koniec 3 z angola 2,a jakbym chciała mieć 3 to bym musiała w ciągu 1 dnia poprawić 3 sprawdziany Baba nie umie tłumaczyć,a rząda sobie nie wiadomo czego ode mnie. Jutro piszę sprawdzian z niemca(będzie super).Kocham niemiecki,jest taki łatwy nie to co głupi angielski. Z angola próbnego,a dokładmnie z podstaw mam tylko 14 punktów na może do 30. Porażka życiowa.Jak się rodzice o tym dowiedzą będę miała super atmosferę do nauki. A i w czwartek piszę z chemi sprawdzian.Zrobię na złość i nię będę się uczyć na niego!Super
Za 12 dni mam urodziny...no i taki pech wyszedł

 

 
Termin "alkoholizm" odnosi się do choroby zwanej także zespołem uzależnienia od alkoholu. Jest to najcięższe stadium grupy problemów alkoholowych, do której należą też pijaństwo i nadużywanie alkoholu. Problemy alkoholowe występują na różnych poziomach zaawansowania, od łagodnych do takich, które zagrażają życiu. Mimo, że alkoholizm jest najbardziej poważnym stadium, mniej ciężkie problemy alkoholowe mogą być również niebezpieczne.

Nadużywanie alkoholu zaczyna się wtedy, gdy ktoś pijąc zaczyna tracić kontrolę nad sobą, a i tak pije nadal. Nadużywanie alkoholu może prowadzić do problemów społecznych, interpersonalnych lub prawnych. Objawia się też często zaniedbywaniem rodziny i domowych obowiązków. Nadużywanie alkoholu różni się od alkoholizmu przede wszystkim brakiem fizycznego uzależnienia oraz nie występowaniem utraty kontroli, czy tolerancji na alkohol. Nadużywanie alkoholu jest definiowane jako wzorzec picia, któremu towarzyszy jedna lub więcej z następujących sytuacji w przeciągu 12 miesięcy:

- niewywiązanie się z obowiązków;

- picie w sytuacjach, które mogą być fizycznie niebezpieczne, np. podczas prowadzenia samochodu lub obsługi maszyn;

- dalsze picie pomimo trwających problemów w związkach, które są spowodowane lub pogarszane przez działanie alkoholu.

Choć nie jest to jeszcze alkoholizm, warto pamiętać, że wiele skutków nadużywania alkoholu jest również doświadczana przez alkoholików. Nadużywanie alkoholu staje się uzależnieniem od alkoholu, kiedy pijący zaczyna odczuwać ciągłe pragnienie alkoholu (co równoznaczne jest z utratą kontroli nad piciem), a także objawy odstawienia oraz zwiększonej tolerancji na alkohol tak, że musi pić więcej, aby osiągnąć ten sam efekt.
 

 
Narkomania (z greckiego narke – odurzenie, mania – szaleństwo), patologiczne zjawisko społeczne, uzależnienie spowodowane krótszym lub dłuższym zażywaniem leków (głównie przeciwbólowych środków narkotycznych) albo innych środków uzależniających (narkotyki, leki uspokajające i psychotropowe).

Charakteryzuje się koniecznością przyjmowania środka odurzającego, tendencją do stałego zwiększania dawki oraz fizycznym i psychicznym uzależnieniem. Zaprzestanie zażywania powoduje bardzo przykre doznania abstynencyjne, prowadzące w krańcowych przypadkach nawet do zejścia śmiertelnego.

Narkomania jest zwykle wynikiem wielokrotnego zażycia środka uzależniającego, jedynie wyjątkowo, np. przy zażyciu kokainy czy heroiny, rozwija się po jednorazowej dawce.

Narkomania w krótkim czasie prowadzi do poważnych zmian psychicznych pod postacią obniżenia uczuciowości wyższej, degradacji społecznej, zaburzeń krytycyzmu, osłabienia woli, kłamliwości. Często staje się przyczyną wejścia na drogę przestępczą.

Produkcja narkotyków, fałszowanie recept, kradzież leków w szpitalach i aptekach, popełnianie przestępstw w celu uzyskania środków na narkotyki są nieodłączną stroną uzależnienia. Zaawansowane stadium narkomanii jest ciężką chorobą wyniszczajacą organizm, prowadzącą do śmierci. Śmiertelność u narkomanów jest bardzo wysoka (najczęściej w wyniku przedawkowania), a niezależnie od tego dodatkowym czynnikiem jest obecnie AIDS.

Metody leczenia są zazwyczaj nieskuteczne. Bardzo często zmiany psychiczne i uzależnienie są nieodwracalne. Medyczne metody leczenia nie przynoszą większych skutków. Nieco lepsze wyniki dają niekonwencjonalne metody terapii polegające na długotrwałym odosobnieniu i oddziaływaniach psychoterapeutycznych, połączonych z terapią pracą.

Ograniczenie narkomanii jest trudne, gdyż zyski z handlu, produkcji, przemytu narkotyków są ogromne. Kartele narkotykowe działają sprawnie, posługując się korupcją i przemocą. Poszczególne kraje w różny sposób odpowiadają na problem narkomanii. Od kar długoletniego więzienia, a nawet śmierci dla handlarzy, jak w części państw azjatyckich, po próby legalizacji ograniczonej sprzedaży narkotyków miękkich (Holandia). Karalność dotyczy czasami tylko handlarzy, producentów, a niekiedy również kupujących na własne potrzeby.

Skala zjawiska wzrasta, obejmując coraz młodsze dzieci, sytuację utrudnia fakt, iż wykrywalność uzależnienia we wczesnym stadium jest sporadyczna ze względu na wielość stosowanych środków, brak wiedzy opiekunów.
 

 
W ciągu każdej godziny średnio 80 osób popełnia samobójstwo. Wśród nich dużą grupę stanowią osoby cierpiące na depresję. Nie każdy chory decyduje się na taki krok, zatem jaki związek łączy depresję i samobójstwo? Jakie czynniki zwiększają ryzyko popełnienia samobójstwa przez osoby depresyjne?



Przyczyny i czynniki ryzyka

Wydaje się, że samobójstwo osoby cierpiącej na depresję jest wyłącznie wynikiem jej choroby. Takie charakterystyczne cechy myślenia jak poczucie beznadziejności, niemożności rozwiązania własnych problemów czy negatywne myśli dotyczące przyszłości, stanowić mogą wystarczającą motywację do targnięcia się na własne życie. Należy jednak uznać fakt, że choć taki negatywny sposób myślenia o własnej osobie i świecie towarzyszy wszystkim chorym z depresją, to jednak nie wszyscy decydują się na rozwiązanie swoich problemów samobójstwem.

Zatem jakie czynniki mogą predysponować osobę z depresją do targnięcia się na własne życie? Do takich objawów i cech depresji należą:

wysoki poziom lęku
poczucie beznadziejności, niemożności rozwiązania własnych problemów, uzyskania pomocy
poczucie winy, dopuszczenia się ciężkiego przewinienia i oczekiwanie poniesienia kary lub poczucie jej doświadczania
wzmożona drażliwość
dolegliwości bólowe i obecność różnych chorób
zaburzenia snu, niekiedy z całkowitą bezsennością
Bardziej narażone są osoby po 45 r.ż., owdowiałe lub rozwiedzione. Statystycznie, częściej próby samobójcze podejmują mężczyźni. Zła sytuacja socjalna związana z utratą pracy, złą sytuacją materialną, samotnością, również mogą stanowić czynniki ryzyka. Szczególną uwagę należy poświęcić także ewentualnym próbom samobójczym w przeszłości oraz samobójstwom wśród bliskich osoby.
 

 
Dziś na historii dowiaduję się ile mam punktów z próbnego,który pisałam w poniedziałek tydzień temu. Z historii,że na 42 punkty mam tylko 24
A z WOSu to się popisałam i mam 9 na 19. Od dziś mogę się nazwać koksem głupim. Dowiadujemy się,że nasza klasa zajęła ostatnie miejsce z klas drugich z matmy! A nauczycielka z góry myślała że będziemy ci najlepsi! Lol co ona myślała?!Jutro biologię i chemię mam<3!!
Ostatnio pokochałam te dwa przedmioty!
 

 
Film "Oszukane" jest oparty na prawdziwej historii dwóch rodzin z Warszawy. W szpitalu w 1984 r. zamieniono dwie małe dziewczynki, noworodki. Jedną z nich, bliźniaczkę, lekarze dali mamie jedynaczki, a tę z kolei - mamie bliźniaczek. Pomyłkę odkryły same dzieci, już jako nastolatki.Bo jak po kilkunastu latach dowiedzieć się, że wychowuje się nie swoje dziecko, a swoje mieszka z innymi rodzicami, i nie zwariować? Jak uświadomić sobie, że jest się dzieckiem nie tej matki, która cię wychowywała i nie zwariować? Jak przeżyć to, że twoja siostra bliźniaczka wcale nią nie jest i masz swojego sobowtóra, z którym nie tak łatwo nawiązać bliźniaczą relację, i nie zwariować?
Pytań jest mnóstwo, na niektóre z nich stara się odpowiedzieć ten film.

"Oszukane", szeroko promowane przez TVN, to film firmowany przez ITI Cinema, powiązaną z TVN-em. Wpisuje się w dobrze już znany cykl filmów opartych na prawdziwych historiach. Z tej serii były już obrazy o siatkarce Agacie Mróz, tyskich licealistach zabitych przez lawinę w Tatrach czy bokserze Przemysławie Salecie, który oddał chorej córce nerkę.
Tym razem realizatorzy filmu zarzekają się, że jest on jedynie luźno oparty na prawdziwych wydarzeniach. Celowo akcja została przeniesiona do Krakowa, zamiast rozgrywać się w Warszawie, jak było w rzeczywistości. Wzorem seriali TVN-u, w których wszystko jest piękne i rozgrywa się w pięknych okolicznościach, również tragedia dwóch rodzin jest tak pokazana. Pewnie chodziło o to, by film był atrakcyjny wizualnie, ale trochę w tym fałszu, bo trudno się wczuć w sytuację tych ludzi, tak dalekich od zwykłego człowieka.

Głównymi bohaterkami filmu uczyniono matkę i córkę, a właściwie niematkę i niecórkę. Samotna matka Anna (dobra rola Katarzyny Herman) jest byłą baletnicą, od niedawna nauczycielką w szkole baletowej w Krakowie. Jedną z jej uczennic jest jej córka Natalia (Karoliona Chapko), wychowywana na primabalerinę przez surową i sztywną jak kij od szczotki matkę. Panie mieszkają w designerskim apartamencie w centrum miasta. Pewnego dnia Natalia spotyka młodego przystojniaka Pawła (Kamil Kula), który bierze ją za kogoś innego. Wkrótce na dyskotece spostrzega swojego sobowtóra, wyluzowaną Magdę (Paulina Chapko). Dziewczyny od razu czują, że coś niezwykłego je łączy. Kiedy Magda zaprasza Natalię do swojego pięknego domu, willi z ogrodem, gdzie mieszka z rodzicami (w sumie nie wiadomo, co oni robią, gdzie pracują, poza przebywaniem w domu): Grażyną (Ewa Skibińska) i Januszem (Artur Żmijewski) i siostrą bliźniaczką, zupełnie do niej niepodobną Anetą (Sylwia Boroń), od razu widać, że coś jest nie tak, chociaż wszyscy udają, że takie podobieństwo dziewczyn to musi być przypadek. Dopiero na kolejnym spotkaniu, tym razem z Anną, rodziny muszą skonfrontować się z przerażającą prawdą: coś jest bardzo nie tak. Matki podejmują decyzję, by zrobić badania genetyczne, które oczywiście potwierdzają, że Natalia i Magda są siostrami, a Aneta córką Anny.
 

 
Jedna osoba,wiele przekleństw niesie na ludzi,
gdzie nie spojrzysz widzisz ludzi,na których najbardziej ci zależy,że ich ranisz. Nie wiesz kiedy,a najbliżsi....no cóż ich nie ma już.A ja razem z nimi.Biorę do ręki truciznę na myszy,wsadzam do buzi,połykam,popijam alkocholem...Czekam na koncowy wynik......



 • awatar $KLAUDIA$$$: @Enndy: ta jasne kupe...szkoda gadać tylko o nim! Szkoda wogóle zawracać sobie głowe takim "badziewnym" blogiem jak moim głowę:(
 • awatar $KLAUDIA$$$: @Life: łatwo powiedzieć! to nie takie proste
 • awatar Gość: A cóż sie dzieje ? Nie warto ! Kupe życia przed Toba :)
Dodaj komentarz ›/ Pokaż wszystkie (4) ›